logo

Biuro tłumaczeń EMILIA

Warunki współpracy

Przy realizacji dużych zleceń współpracę opieramy na podpisaniu umowy.
Warunki współpracy obejmują następujące kwestie :Termin:

Terminem określa się okres czasowy między przyjęciem tekstu do tłumaczenia przez Zleceniobiorcę a jego dostarczeniem do Zleceniodawcy. Termin zostaje ustalony przy zawarciu umowy. Jeżeli biuro EMILIA popadnie w zwłokę, Zleceniodawca jest zobowiązany udzielić mu dodatkowego terminu. Dopiero po upływie tego terminu Zleceniodawca może domagać się unieważnienia umowy lub obniżenia ceny. W przypadku niezawinionej przez Zleceniobiorcę zwłoki (choroba lub inne siły wyższe) uprawnienie Zleceniodawcy do unieważnienia umowy bądź obniżki ceny nie istnieje.

Terminy dostawy ustalane są w momencie zawierania umowy i są wiążące dla obu stron. Tłumacz nie zalega jednak z dostawą, jeżeli wykonanie zlecenia nie jest możliwe z powodów niezależnych od niego. Jeżeli niedotrzymanie terminu jest skutkiem działania siły wyższej, tłumacz ma prawo odstąpić od umowy lub zażądać od zleceniodawcy odpowiedniego przedłużenia terminu. Dalsze roszczenia, w szczególności roszczenia o odszkodowanie, są w tych przypadkach wykluczone. Przy zmianie przedmiotu umowy należy na nowo ustalić terminy dostawy i wysokość wynagrodzenia.

tick

Wiarygodność tłumaczenia:

Biuro EMILIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w tekście wyjściowym. Tłumacz nie odpowiada za błędy w tłumaczeniu powstałe wskutek trudnych do odczytania, błędnych lub niekompletnych tekstów wyjściowych lub wskutek błędnej terminologii firmowej zleceniodawcy Tłumaczenia wykonywane są dokładnie i sumiennie dla zachowania odpowiedniej jakości. Ewentualne zastrzeżenia ze względu na błędy w tłumaczeniu należy zgłosić w terminie 10 dni roboczych po odebraniu tłumaczenia. W tym czasie Zleceniodawca może skorzystać z prawa do nieodpłatnej korekty błędów. Dalej idąca odpowiedzialność (np.: za zagrożenie życia bądź zdrowia) jest wykluczona, z wyjątkiem zamiaru lub widocznego niedbalstwa.

Jeżeli zleceniodawca zgłosi reklamację z powodu obiektywnie stwierdzalnego w tłumaczeniu poważnego błędu, ma prawo domagać się usunięcia błędu przez tłumacza. Zleceniodawca musi wystąpić z roszczeniem niezwłocznie, podając na piśmie dokładny opis błędów. Zleceniodawca musi również wyznaczyć stosowny termin dokonania poprawek. Roszczenie dotyczące usunięcia błędów jest wykluczone, jeżeli reklamacja nie wpłynie w ciągu 2 tygodni od oddania tłumaczenia.

tick

Odpowiedzialność:

Tłumacz odpowiada w przypadku rażącego zaniedbania lub winy umyślnej do odpowiedniej wysokości. W przypadku lekkiego zaniedbania tłumacz odpowiada jedynie wtedy, gdy dojdzie do naruszenia obowiązków określonych umową.

tick

Tajemnica zawodowa:

Tłumacz zobowiązuje się do zachowania poufności informacji i materiałów przekazanych mu przez zleceniodawcę.

tick

Wynagrodzenie i podstawa do obliczeń:

Rozmiar tłumaczenia obliczany jest na podstawie liczby znaków , za stronę uważa się 1600 znaków ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych strona obliczeniowa wynosi 1125 znaków.

Za stronę rozpoczętą uważa się każde przekroczenie w/ w ilości znaków.

Rozliczenia dokonuje się na podstawie tekstu wynikowego.

Wynagrodzenie jest płatne w ciągu 2 tygodni od dnia oddania tłumaczenia.

tick

Wypowiedzenie umowy:

Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę tylko z ważnego powodu do momentu zakończenia pracy nad tłumaczeniem. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W tym przypadku tłumacz ma prawo zażądać odszkodowania za stracony dochód w wysokości wartości zlecenia.

tick

Stosowane prawo:

Zlecenie i wszystkie wynikające z niego roszczenia podlegają prawu polskiemu. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby tłumacza.

tick